Önümler

 • “Scania S3A 312283” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  “Scania S3A 312283” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany “Scania” awtoulaglary ygtybarlylygy, ýangyç tygşytlylygy we ajaýyp iş wagty bilen meşhurdyr.Iň talap edilýän şertler üçin niýetlenen uzak aralyk ulaglary barada aýdylanda hiç hili kadadan çykma ýok.Has öndürijilikli, stressiz we howpsuz iş gurşawy sürüjileriň “Scania” awtoulaglaryny gaty gowy görmegine sebäp bolýar.Mundan başga-da, hereketlendirijiniň uzak wagtlap sagdyn işlemeginde turbo güýçlendirijiler möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin ätiýaçda käbir skaniýa turbo güýçlendirijilerini taýýarlamaly bolmagyňyz mümkin.Görýäňmi ...
 • “Volvo-Penta Marine S500 3837221” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  “Volvo-Penta Marine S500 3837221” yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Önümçiligimiziň ähli bölekleri, OEM standartlaryna laýyk gelýär, pudagyň öňdebaryjy kepilligi we esasy alyş-çalyş programmasy bilen bilelikde.Biziň kompaniýamyzda yzygiderli turbo güýçlendirijiler bar.Diňe ýük awtoulaglary üçin däl, deňiz üçin hem ulanylýar.Turbo güýçlendirijiler, Katerpillar, Cummins, Volvo, Komatsu, Perkins we beýleki hereketlendirijiler üçin turbo güýçlendirijileri çalyşmak üçin ulanylyp bilner.Kompaniýamyzyň wezipesi, motorly täze önüm öndürmek ...
 • Market Deutz K04 Turbo güýçlendiriji 53049880087 Motor TCD2012L4-2V

  Market Deutz K04 Turbo güýçlendiriji 53049880087 Motor TCD2012L4-2V

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölüm No. SY01-1018-17 Bölüm No. 53049880087 ...
 • Jon Deere S300 RE531469 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Jon Deere S300 RE531469 yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany Jon Dir dwigateli, sarp edijilerden agyr oba hojalygyna ygtybarly we subut edilen enjamlary ibermek bilen tanalýan oba hojalyk maşynlarynda gaty meşhurdyr.Jon Diriň meşhur abraýy, kompaniýa 1837-nji ýyldan bäri döredileninden bäri müşderiler bilen ynamdan gelip çykýar. Dwigateliň netijeliliginde we netijeliliginde möhüm rol oýnaýan Jon deere turbo güýçlendirijisi barada aýdylanda, S300 turbo ünsden düşürilip bilinmez.RE531469 13809880114 177349 RE529977 RE531288 RE ...
 • D2866LF25 hereketlendirijisi üçin MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299887105

  D2866LF25 hereketlendirijisi üçin MAN K29 Turbo güýçlendiriji 53299887105

  Önümiň düşündirilişi MAN 53299887105 turbo K29 markasynyň käbir jikme-jiklikleri.K29 Turbo 53299887113 53299887105 5329-988-7113 51.09100-7538 51.09100-7741 51091007538 D2866LF25 hereketlendirijisi üçin 51091007741 turbo.Programma: 2001-06 D2866LF25 hereketlendirijisi bolan adam TGA ýük awtoulagy.K29 turbo güýçlendiriji “Man” turbo güýçlendirijisiniň arasynda gaty meşhur.“Yanmar” -dan başga-da 6lpa turbo güýçlendiriji we “To4E” turbo güýçlendiriji bar.Gerekli önümleriň agyr ýük ulanylmagy, ýolagçy ulagy ...
 • Market Mitsubishi TD04 / TF035HM-12T-4 Turbo güýçlendiriji 49135-04121 Motor 4D56

  Market Mitsubishi TD04 / TF035HM-12T-4 Turbo güýçlendiriji 49135-04121 Motor 4D56

  Önümiň beýany Turbo güýçlendiriji we turbo toplumyny goşmak bilen ähli komponentler bar.Ulag bu täze, gönüden-göni çalşylýan turbo güýçlendirijiler bilen iň ýokary öndürijiligine gaýdyp geler.Sanawdaky bölekleriň (ulagyň) ulagyňyza laýyk gelýändigini anyklamak üçin aşakdaky maglumatlary ulanyň.Dogry çalyşýan turbo güýçlendirijini saýlamaga we enjamlaryňyza laýyk, kepillendirilen köp sanly warianty almaga kömek etmek üçin geldik.SYUAN Bölümi No. SY01-1002-06 Bölüm No. 49135-04121 ...
 • “Market” dizel dizel awtoulag ýolunyň seriýasy 60 GTA4202BNS 714792-5002S Turbo güýçlendiriji

  “Market” dizel dizel awtoulag ýolunyň seriýasy 60 GTA4202BNS 714792-5002S Turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany SHOU YUAN Turbo Detroýt 60 60 12.7L Turbo güýçlendiriji Turbo üçin gabat gelýär.“Detroit Series 60 12.7L” hereketlendirijisi 1992-nji ýylda işe başlaly bäri gaty gyzgyn önüm. Bu hereketlendiriji Demirgazyk Amerikanyň iň meşhur awtoulag ýolunda dizel hereketlendirijisi bolup, güýçli kuwwat we uzak wagtlap dowam edýän kuwwat onuň aýdyň alamatlarydyr.Satuw üçin ýük awtoulag turbo güýçlendirijisi barada aýdylanda, diňe Detroýt üçin däl, satuwda dürli önümler bar.Katerpillar, Cum üçin turbo güýçlendirijileri tapyp bilerdik ...
 • Deutz 04293053KZ S200G yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Deutz 04293053KZ S200G yzygiderli turbo güýçlendiriji

  Önümiň beýany SHOU YUAN Hytaýda ýokary jogapkärçilik öndürýän kompaniýadyr.Önümlerimiziň katalogyna görä, “Katerpillar”, “Cummins”, “Komatsu”, “Volvo” we ş.m. üçin köp sanly turbo güýçlendirijini tapmaly, beýleki tarapdan, beýleki hereketlendirijini ulanmak üçin köp turbo güýçlendiriji we turbo bölekleri bar.Şol sanda deutz bf6l913 turbo güýçlendiriji ýaly deutz turbo güýçlendiriji.Satuwda ýük awtoulag turbo güýçlendirijisiniň dürli görnüşleri bar, mysal üçin 740464-5020S turbo güýçlendiriji.Diňe dizel turbo geçiriji däl ...
 • 2674A256 1106D dwigateli traktory üçin Perkins Turbo markeri

  2674A256 1106D dwigateli traktory üçin Perkins Turbo markeri

  Önümiň beýany 2674A256 üçin “Perkins Turbo Aftermarket” 1106D hereketlendirijisini ulanýar.1106 diapazony, ýerüsti hereket we gurluşyk üçin zerur bolan güýji oba hojalygyna çenli üpjün edýär. Biziň kompaniýamyz agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli gaýtadan işlenen turbo güýçlendirijilerini doly hödürleýär.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, ... üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendiriji bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • D342 hereketlendirijisi bilen “Turbocharger Caterpillar 6N7203” markasy

  D342 hereketlendirijisi bilen “Turbocharger Caterpillar 6N7203” markasy

  Önümiň beýany D342 hereketlendirijisinde “Aftermarket Caterpillar Turbocharger 6N7203” ulanylýar.SHOU YUAN Hytaýda ynamdar turbo güýçlendiriji öndüriji kompaniýadyr, agyr ýükden başlap, awtoulag we deňiz turbo güýçlendirijilerine çenli ýokary hilli yzygiderli täze turbo güýçlendirijilerini doly hödürläp bileris.Katerpillar, Komatsu, Cummins, Volvo, Iveco, Mitsubishi, Hitachi we ş.m. ýaly agyr ýük goşundylary üçin ýokary hilli çalyşýan turbo güýçlendirijiler bilen üpjün etmekde ýöriteleşdik.
 • Market Iveco HX52W Turbo güýçlendiriji 2835833 Dwigatel CURSOR 9

  Market Iveco HX52W Turbo güýçlendiriji 2835833 Dwigatel CURSOR 9

  Önümiň beýany SHOU YUAN, Hytaýda ygtybarly turbo güýçlendiriji öndüriji kompaniýadyr.Birnäçe dürli turbo güýçlendirijini we turbosyň ähli böleklerini üpjün edip bilerdik, şol sanda CHRA, Ball göteriji turbo güýçlendiriji, abatlaýyş toplumy turbo kanteri we beýleki ähliumumy turbo güýçlendiriji we ş.m. 2835833 Kursor 9 markaly turbo Iveco ulagy üçin ulanylýar daşky gurşawyň durnuklylygy.Ulag, täze, gönüden-göni ...
 • “Cummins 4BTA” hereketlendirijisi üçin HX30W 3592121 “Turbo güýçlendiriji”

  “Cummins 4BTA” hereketlendirijisi üçin HX30W 3592121 “Turbo güýçlendiriji”

  Önümiň beýany SHOU YUAN, birnäçe ýyl bäri turbinaly turbo güýçlendiriji kompressor tigir, ýük awtoulaglary üçin turbo güýçlendiriji toplum we ş.m. ýaly yzygiderli turbo güýçlendirijileri we turbo böleklerini öndürmekde ýöriteleşen bu 3.9L 4BT Cummins hereketlendirijisi, 4 silindrli dizaýny ulanýan dizel turbo görnüşli hereketlendiriji. .4BT gysgaldylyşy, dört silindrli, “B” seriýaly turbo görnüşli diýmekdir.6BT Cummins, 1-nji nesil Cumminde tapylan 12-klapan 5.9L Cummins dwigateli bilen birmeňzeş komponentleri paýlaşýar ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/21

Habaryňyzy bize iberiň: