Habarlar

 • Generatorlary we başlangyçlary ulanmak

  Generatorlary we başlangyçlary ulanmak

  Soňky onýyllyklaryň dowamynda dowam edýän elektrik ulgamlaryny elektrikleşdirmek möhüm gözleg mowzugyna öwrüldi.Has köp elektrik we ähli elektrik energiýasyna tarap hereket, umumy agramy azaltmak we elektrik dolandyryşyny optimizirlemek arkaly ýangyç sarp edilişini azaltmak maksady bilen amala aşyryldy ...
  Koprak oka
 • Turbo güýçlendirijiniň okuw bellikleri

  Turbo güýçlendirijiniň okuw bellikleri

  Simulýator rotorly göteriji ulgam dürli ugurlarda ýerleşende işledi.Soňraky synag, kiçijik zyňylýan folga podşipnikleriniň mümkinçiliklerini görkezmek üçin tamamlandy.Ölçeg bilen derňewiň arasynda gowy arabaglanyşyk bolýar.Rotoryň tizlenmesiniň wagty gaty gysga ...
  Koprak oka
 • Sag boluň haty we gowy habar habarnamasy

  Sag boluň haty we gowy habar habarnamasy

  Ýagdaýlaryňyz nähili!Gadyrly dostlarym!Içerki epidemiýanyň aprel aýyndan 2022-nji ýylyň maý aýyna çenli ähli pudaga ägirt uly ýaramaz täsir edýändigi gynandyrýar. Şeýle-de bolsa, wagtymyz müşderilerimiziň nähili mähirli bolýandygyny görkezýär.Specialörite tapawut wagtynda düşünenleri we goldawlary üçin müşderilerimize örän minnetdar ...
  Koprak oka
 • Turbo we daşky gurşawyň durnuklylygy barada bellik

  Turbo we daşky gurşawyň durnuklylygy barada bellik

  Global ýylylyk sebäpli ýüze çykýan daşky gurşaw üýtgemeleriniň öňüni almak üçin tutuş dünýäde alnyp barylýan işler.Bu tagallanyň çäginde energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça gözlegler geçirilýär.Energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak, ekwiwalent mukdary almak üçin zerur bolan gazylyp alynýan energiýanyň mukdaryny azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • VGT turbo güýçlendirijisiniň belligi

  VGT turbo güýçlendirijisiniň belligi

  Içki ýangyç hereketlendirijilerinde turbo güýçlendirijiniň ulanylmagy, uly dizel we gaz dwigatelleri üçin iň soňky güýç we zyňyndy talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerurdyr.Gerekli üýtgeýşi gazanmak üçin turbo ...
  Koprak oka
 • Titan alýuminidler turbo güýçlendirijiniň guýulmagyny öwrenmek

  Titan alýuminidler turbo güýçlendirijiniň guýulmagyny öwrenmek

  Özboluşly ýokary güýçli gatnaşygy, döwüklere garşylygy we poslama garşy ýokary garşylygy sebäpli senagat önümçilik meýdanlarynda titanium erginleriniň giňden ulanylmagydyr.Kompaniýalaryň sanynyň köpelmegi, impeller öndürmekde TC4 ýerine Titan garyndy TC11 ulanmagy makul bilýär ...
  Koprak oka
 • Turbo turbinaly jaýyň okuw belligi

  Turbo turbinaly jaýyň okuw belligi

  Içki ýangyç hereketlendirijileriniň netijeliliginiň ýokarlanmagy, çykýan gazyň temperaturasynyň peselmegine sebäp boldy.Egzoz zyňyndylarynyň çäklerini bir wagtda berkitmek, has çylşyrymly emissiýa gözegçilik usullaryny, şol sanda netijeliligi pes bolan bejergiden soň talap edýär ...
  Koprak oka
 • Turbo güýçlendiriji barada käbir maglumatlar

  Turbo güýçlendiriji barada käbir maglumatlar

  Turbo-zyňyndy, içki ýangyç hereketlendirijileriniň tükeniksiz akymyna oturdylan turbina bilen dikeldilýän energiýany has gowy ulanyp boljak täze çemeleşme.Süýşýän impuls energiýasyny izolýasiýa etmekde urulýan impuls energiýasynyň dikeldilmegi, işleýiş ulgamynyň işleýşini azaltmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • VGT turbo güýçlendirijisiniň belligi

  VGT turbo güýçlendirijisiniň belligi

  Comphli kompressor kartalary talaplaryň derňewi wagtynda alnan ölçegleriň kömegi bilen bahalandyrylýar.Esasy hereketlendiriji diapazonda kompressoryň netijeliligini ýokarlandyrýan, bahalandyrylan dwigatelde esasy durnuklylygy we netijeliligi saklaýan, ýitirilen diffuzoryň ýokdugyny görkezip bolar ...
  Koprak oka
 • Turbo güýçlendiriji pudagyň okuw bellikleri

  Turbo güýçlendiriji pudagyň okuw bellikleri

  Turbo güýçlendiriji pudagyň okuw bellikleri Awtoulag turbo güýçlendiriji rotoryň ölçenen rotor titremeleri görkezildi we bolup geçýän dinamiki täsirler düşündirildi.Rotor / rulman ulgamynyň esasy tolgundyrylan tebigy reesimleri, giroskopiki konusyň öňe gidiş tertibi we giroskopiki terjime forwar ...
  Koprak oka
 • Turbo güýçlendiriji teoriýanyň okuw bellikleri

  Turbo güýçlendiriji teoriýanyň okuw bellikleri

  Täze karta, ähli VGT pozisiýalarynda turbinanyň işleýşini suratlandyrmak üçin konserwatiw parametrleri turbo güýçlendiriji güýji we turbinaly köpçülikleýin akym hökmünde ulanmaga esaslanýar.Alnan egriler kwadrat polinomiallar bilen takyk ýerleşdirilipdir we ýönekeý interpolýasiýa usullary ygtybarly netijeleri berýär.Downsizi ...
  Koprak oka
 • Turbo güýçlendirijileriň okuw bellikleri

  Turbo güýçlendirijileriň okuw bellikleri

  Dünýäde esasy maksat, beýleki öndürijilik ölçegleri bilen baglanyşykly gurban bermezden ýangyç tygşytlylygyny gowulandyrmakdyr.Birinji ädimde, ýitirilen diffuzor parametrini öwrenmek, degişli iş ýerlerinde netijeliligi ýokarlandyrmagyň kartanyň giňliginiň peselmegi bilen mümkindigini görkezýär.Netije ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň: