VGT turbo güýçlendirijisiniň belligi

Comphli kompressor kartalary talaplaryň derňewi wagtynda alnan ölçegleriň kömegi bilen bahalandyrylýar.Esasy hereketlendiriji diapazonda gysyjy netijeliligini ýokarlandyrýan, bahalandyrylan hereketlendirijiniň kuwwatynyň esasy durnuklylygyny we netijeliligini saklaýan, ýitirilen diffuzoryň ýokdugyny görkezip bolar.Bu ýitirilen diffuzor ulanylanda kartanyň giňliginiň azalmagynyň netijesidir.Netijeler, berlen diapazonyň dizaýn parametrleri bilen ýitirilen diffuzor ulanylanda, hereketlendirijiniň anyk iş girişine hiç hili täsiriň ýokdugyny görkezýär.Berlen basyş nisbatynda impelleriň tizligi, diňe ýitirilen diffuzeri ulanmak arkaly girizilen netijelilik tapawudynyň funksiýasydyr.Üýtgeýän kompressor geometriýasynyň maksady, kesgitlenen güýçde, iň ýokary torkda we wagtynda netijelilik gazanmak üçin kartanyň giňligini uzaltmak we biderek diffuzoryň köpçülikleýin akymyny basmak üçin kartanyň giňligini uzaltmak bilen kesgitlenýär. esasy kompressor bilen deňeşdirip boljak hereketlendiriji tormoz işleýşi.

Üç sany üýtgeýän kompressor, esasy hereketlendiriji diapazonda agyr hereketlendirijileriň ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen işlenip düzüldi, bahalandyrylan kuwwat peselmezden,

iň ýokary moment, ýokary durnuklylyk we çydamlylyk.Birinji ädimde hereketlendirijiniň kompressor tapgyryna bolan talaplary alyndy we iň degişli gysyjy iş nokatlary kesgitlendi.Uzyn aralyga ýük awtoulaglarynyň esasy hereketlendirijisi ýokary basyş derejesinde we pes massa akymlarynda işleýän nokatlara laýyk gelýär.Biderek diffuzorda gaty täsirli akym burçlary sebäpli aerodinamiki ýitgiler bu iş aralygynda esasy rol oýnaýar.

Galan hereketlendirijiniň çäklendirmeleri bilen baglanyşykly gurban bermezden ýangyç tygşytlylygyny gowulandyrmak üçin, kartanyň giňligini giňeltmek we şol bir wagtyň özünde ýitirilen diffuzorlaryň ýokary basyş derejelerinde üýtgeýän kompressor netijeliligini ýokarlandyrmak üçin üýtgeýän geometriýalar girizilýär.

 

Salgylanma

BOEMER, A;GOETTSCHE-GOETZE, H.-C.;KIPKE, P;KLEUSER, R;NORK, B: Zweistufige Aufladungskonzepte 7,8 litrlik Tier4-final Hochleistungs-Dizelmotor.16.Aufladetechnische Konferenz.Draýzden, 2011-nji ýyl


Iş wagty: Maý-05-2022

Habaryňyzy bize iberiň: