Titan alýuminidler turbo güýçlendirijiniň guýulmagyny öwrenmek

Özboluşly ýokary güýçli gatnaşygy, döwüklere garşylygy we poslama garşy ýokary garşylygy sebäpli senagat önümçilik meýdanlarynda titanium erginleriniň giňden ulanylmagydyr.Has köp ýanýan garşylyk häsiýeti we uzak wagtlap ýokary temperaturada işlemek ukyby sebäpli, impeller we pyçak öndürmekde TC4 ýerine derek Titanium garyndysy TC11 ulanmagy makul bilýär.Titan erginleri ýokary temperaturada saklanýan we ýokary kesiş temperaturasyna alyp barýan pes ýylylyk geçirijiligi üçin mahsus ýokary güýji üçin nusgawy kyn maşyn materiallarydyr.Surfaceerleri bükülen impellerler ýaly käbir aero-hereketlendiriji komponentleri üçin, diňe degirmen amallaryny ulanyp, has ýokary we has ýokary ýer talaplaryny kanagatlandyrmak kyn.

Awtoulagyň içerki ýangyjy hereketlendirijisinde, turbo güýçlendiriji rotor güýç güýjüniň ýokarlanmagyna we ýangyjyň azalmagyna goşant goşdy, sebäbi çykýan gaz goşmaça ýangyç sarp etmezden kabul ediş netijeliligini ýokarlandyrýar.Şeýle-de bolsa, turbo güýçlendirijiniň rotorynda '' turbo-lag '' diýlip atlandyrylýan ölüm howply kemçiligi bar, bu turbo güýçlendirijiniň 2000 aýlawdan yzygiderli işlemegini gijikdirýär.Titan alýuminidler agramy adaty turbo güýçlendirijiniň ýarysyna çenli azaldyp biler.Mundan başga-da, TiAl erginleriniň pes dykyzlygy, ýokary aýratyn güýji, ajaýyp mehaniki aýratynlyklary we ýylylyga garşylygy bar.Şoňa laýyklykda TiAl erginleri turbo-lag meselesini ýok edip biler.Turbo güýçlendiriji öndürmek üçin şu wagta çenli poroşok metallurgiýasy we guýma prosesi girizildi.Şeýle-de bolsa, pesligi we kebşirleýşi sebäpli, turbo güýçlendiriji önümçilige poroşok metallurgiýa prosesini ulanmak kyn.

1

Tygşytly proses nukdaýnazaryndan, maýa goýumlaryny TiAl erginleri üçin ykdysady arassa tehnologiýa hökmünde kabul edip bolar.Şeýle-de bolsa, turbo güýçlendirijiniň egrilik we inçe diwar bölekleri bar we galyndy temperaturasy, ereýän temperatura we merkezden gaçyryş güýji bilen guýma we suwuklyk ýaly dogry maglumat ýok.Kasting modelleri dürli kasting parametrleriniň netijeliligini öwrenmegiň güýçli we tygşytly usulyny hödürleýär.

 

Salgylanma

Loria EA.Geljekdäki gurluş materiallary hökmünde gamma titanium alýuminidleri.Intermetallika 2000; 8: 1339e45.


Iş wagty: 30-2022-nji maý

Habaryňyzy bize iberiň: