Turbo güýçlendiriji pudagyň okuw bellikleri

Turbo güýçlendiriji pudagyň okuw bellikleri

Awtoulag turbo güýçlendiriji rotoryň ölçenen rotor titremeleri görkezildi we bolup geçýän dinamiki täsirler düşündirildi.Rotor / rulman ulgamynyň esasy tolgundyrylan tebigy reesimleri, giroskopiki konus öňe sürmek tertibi we giroskopiki terjime öňe sürmek tertibi, ikisiniňem ep-esli egilmek bilen berk beden reesimleri.Ölçegler ulgamyň dört esasy ýygylygy görkezýändigini görkezýär.Ilkinji esasy ýygylyk rotoryň deňagramsyzlygy sebäpli sinhron yrgyldy (Sinhron).Ikinji agdyklyk edýän ýygylyk, giroskopiki konusyň öňe geçiş tertibini tolgundyrýan içki suwuk filmleriň ýag aýlanyşy / gamçysy bilen emele gelýär.Üçünji esasy ýygylyk, indi giroskopiki terjime öňe sürmek tertibini tolgundyrýan içki filmleriň ýag çalmagy / gamçysy bilen ýüze çykýar.Dördünji esasy ýygylyk, giroskopiki konusyň öňe geçiş tertibini tolgundyrýan daşarky suwuk filmleriň ýag aýlanyşy / gamçysy bilen emele gelýär.Dört esasy ýygylyk tarapyndan döredilen superharmonika, subharmonika we kombinasiýa ýygylyklary, ýygylyk spektrinde görüp boljak beýleki ýygylyklary döredýär.Dürli iş şertleriniň rotor yrgyldylaryna täsiri barlandy.

Giň tizlik aralygynda, ýüzýän halka podşipniklerinde turbo güýçlendiriji rotorlaryň dinamikasynda ýüzýän halka podşipnikleriniň içki we daşarky suwuk filmlerinde ýüze çykýan ýag aýlaw / gamçy hadysalary agdyklyk edýär.Nebit aýlanyşy / gamçy hadysalary, göteriji boşlukdaky suwuklyk akymynyň netijesinde öz-özüni tolgundyrýan titremelerdir.

 

Salgylanma

L. San Andres, JC Rivadeneira, K. Gjika, C. Groves, G. LaRue, Turbo güýçlendirijiniň çyzykly däl dinamiki jogabyny çaklamak üçin wirtual gural: synag maglumatlaryna garşy tassyklama, ASME Turbo Expo 2006, Gury ýer, deňiz we howa üçin güýç , 08–11 Maý, Barselona, ​​Ispaniýa, 2006.

L. San Andres, J. Kerth, Turbo güýçlendirijiler üçin ýüzýän halka podşipnikleriniň işleýşine ýylylyk täsiri, Mehaniki inersenerler institutynyň işleri J bölüm: In Engineeringenerçilik Tribologiýasy Journalurnaly 218 (2004) 437–450.


Iş wagty: 25-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň: