Turbo güýçlendiriji barada käbir maglumatlar

Turbo zyňmak, turbina arkaly dikeldilýän energiýany has gowy ulanyp boljak täze bir çemeleşmeiçerki ýangyç hereketlendirijileriniň tükenik akymyna oturdyldy.Süýşýän impuls energiýasyny izolýasiýa etmekde zarba urýan impuls energiýasynyň dikeldilmegi, işleýiş ulgamynyň işlemegine hereketlendirijiniň nasos işini azaltmaga we hereketlendirijiniň ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Bu, tebigy islegli hereketlendirijiler üçin öň öwrenilen howa ulgamyny optimizirlemäge täzeçe çemeleşme.Şeýle-de bolsa, üstünlik gazanmak üçin turbo zarýadly hereketlendirijilerde turbo-zarýadlary ulanmaly, sebäbi peseltmek geljekki elektrik otly ulgamlary üçin geljegi uly ugur.

Käbir gözlegler, esasanam turbo güýçlendiriji ulgam bilen özara täsirine ünsi jemläp, turbo görnüşli benzin dwigateline turbo zyňylyşynyň täsirini öwrenmek üçin bir ölçegli gaz dinamikasyny modelirlemegi ulanýar.Netijeler, ýokary göteriji egzoz klapanlary bilen hereketlendirijiniň dem alşynyň çäklendirilmegi sebäpli ýokary hereketlendirijiniň pes we orta tizlikde ýokary tizlikli moment bilen birneme azalandygyny görkezýär.Has uly turbo güýçlendiriji we turbo-zarýadly tizlik funksiýasy hökmünde hereketlendirijiniň iň ýokary momenti, turbo-zarýadsyz kiçi turbo güýçlendiriji bilen deňeşdirilýärdi.Dwigatel kartasynyň köp ýüklenýän sebitlerinde ýangyç tygşytlylygy gowulaşdy, iň ýokary bahalar hereketlendirijiniň howa ulgamynyň esasy strategiýasyna baglylykda 2-7% arasynda üýtgeýär.Gyzgyn duzakly galyndy massasy, klapan basyşynyň peselmeginiň täsiri bolan ýokary güýç şertlerinden başga hereketlendirijiniň kartasynyň uly böleginde yzygiderli azaldy.Munuň uçgun öňe gitmegine we ýangyç tygşytlylygynyň mundan beýläk-de peýdasyna bolmagyna garaşylýar.

Bu gözlegiň netijeleri geljegi uludyr we turbo zarýad bermekden has ýokary turbo zyňmak üçin bar bolan gaz çykaryjy gaz energiýasynyň bölekleýin we doly ýükli hereketlendirijiniň işine oňyn täsir edip biljekdigini görkezýär.Üýtgeýän klapan hereketlendirijisini we turbo güýçlendiriji dolandyryş ulgamlaryny ulanmak bilen hasam optimizasiýa üçin möhüm potensial bar.

 

Salgylanma

Söwda we senagat bölümi (DTI).Öňden görüjilikli ulag tehnologiýasynyň ýol kartasy: geljekdäki ýol ulaglary üçin tehnologiýa we gözleg ugurlary, 3.0 wersiýa, 2008.https://connect.innovateuk.org/web/technology-roadmap/ýerine ýetiriji-gysgaça mazmun (2012-nji ýylyň awgust aýy).


Iş wagty: Maý-16-2022

Habaryňyzy bize iberiň: