Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Biz hakda

Şanhaý SHOUYUAN Power Technology Co., Ltd.ýük awtoulaglary, deňiz we beýleki agyr goşundylar üçin yzygiderli turbo güýçlendirijileri we komponentleri üpjün ediji.

Önümlerimiziň diapazony CUMMINS, CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, VOLVO, JOHN DEERE, Perkins, Isuzu, Yanmer we Benz dwigateli bölekleri üçin 15000-den gowrak çalyşma elementini öz içine alýar.

Everythinghli kepillendirilen ýokary hilli önümler bilen hemme zady bir duralgada satyn alyp bilersiňiz.

biz hakda

Müşderilere iň ýokary bahadan ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, ilkibaşdan talap eden şygarymyz.Mundan başga-da, gowy synagdan geçen böleklerimiziň sanawy, müşderimiziň dünýädäki isleglerini kanagatlandyrmak üçin maşynlaryň işleýşini dikeltmek zerurlyklaryna hyzmat edýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dogry önümler, ýerlikli baha, hiliň kepili.

Kombinirlenen desgalarymyz, turbo komponentlerini we turbo güýçlendirijileri köp sanly inwentar bilen 13000 inedördül metr meýdandan ybarat.“Caterpillar”, “Komatsu”, “Cummins”, “Volvo”, “Perkins”, “Benz” we ş.m. üçin elýeterli “Aftermarket Turbo güýçlendirijiler”.Her Turbocharger, OEM aýratynlyklaryny berkitmek üçin gurulýar.100% täze komponentler bilen öndürildi we kynçylyksyz işlemegi üpjün etmek üçin synag edildi.

Mundan başga-da, ösen professional turbo güýçlendiriji önümçilik liniýasy, HERMLE Bäş okly işleýiş merkezi, STUDER silindr görnüşli ýylmaýjy CNC enjamy we OKUMA eýer CNC torna ýaly halkara ösen önümçilik enjamlary.Her önümiň uzak dowamly we ygtybarly güýjüni üpjün etmek üçin önümiň hiline gözegçilik etmek üçin köp serişde goýuldy.

Mundan başga-da, üznüksiz tehniki öwreniş we täzelenmek ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin özen bolup durýar.Köp ýyllap içerki meşhur ylmy gözlegler bilen tehniki hyzmatdaşlygy dowam etdirýän güýçli gözleg we barlag topary.Bu topar, müşderilerimize ajaýyp hilli önüm we hyzmat hödürlemäge mümkinçilik berýän ýokary hilli ussahanalar we enjamlar bilen jübütlenen deňsiz-taýsyz bilim we tejribe baýlygyna eýedir.

Bazardan soňky turbo güýçlendirijiniň öňdebaryjy hünärmen öndürijisi hökmünde kompaniýamyz, SCHENCK Balancing Machine, ZEISS CMM ýaly iş prosesiniň her nokadynda ýokary önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen ýokary tehnologiýaly synag enjamlaryny import etdi.Singleeke komponentiň synag edilmegi, patronyň deňagramlylygy ýa-da tutuş turbo güýçlendirijiniň gaz akymy, çylşyrymly standart proseduralary berjaý edilýär.Mundan başga-da, kwalifikasiýa synaglarynyň giňişleýin tapgyry SYUAN turbo güýçlendirijileriniň umumy ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny tassyklaýar.

Mundan başga-da, kompaniýamyz ösüş depginini hiç wagt saklamady.Içerki güýç nukdaýnazaryndan ähli işgärleri taýýarlamak we ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýet berýäris.Işgärleriň iş derejesiniň ýokarlanmagy üçin hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin kärhana tarapyndan yzygiderli okuw we okuw geçirilýär.Mundan başga-da, iş tejribesini kärdeşlerimiz bilen habarlaşmakdan we iş meselelerini bilelikde ara alyp maslahatlaşmakdan lezzet alýan sazlaşykly iş gurşawyny ösdüriň.Biziň hemmämiz ýokary hilli önümleri gowulaşdyrmak biziň jogapkärçiligimiz hasaplaýarys.Daşarky güýjüň nukdaýnazaryndan kärhanamyzy yzygiderli gowulandyrmak üçin kompaniýamyz tehniki okuwdan we enjamlary optimizirlemekden goldaw berýär.

Kwalifikasiýa we standart

ISO9001 kepilnamasy 2008-nji ýylda gazanyldy.

2016-njy ýylda gazanylan IATF16949 şahadatnamasy.

Müşderiler bilen gowy abraýymyzy saklamaga mümkinçilik berýän üpjünçilik liniýamyzdaky haýsydyr bir gowşaklyga ýol bermeýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiz bilen gowy gatnaşygy we abraýy ösdürmegiň ýolunyň käte däl-de, hemişe iň ýokary hilli iş öndürmekdigine ynanýarys.Biziň esasy maksadymyz, wagtynda, islän wagtyňyz ýokary bahadan ýokary hilli önümler bilen üpjün etmekdir.

iso9001

ISO9001 şahadatnamasy

itfa16949

IATF16949 şahadatnamasy

Kepillik

Yhli SYUAN turbo güýçlendirijileri üpjün edilen gününden 12 aý kepillik berýär.Gurmak meselesinde, turbo güýçlendirijiniň turbo güýçlendiriji tehnik ýa-da laýyk hünärli mehanik tarapyndan gurnalandygyna we ähli gurnama amallarynyň doly ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň.Turbo güýçlendirijiniň nebit üpjünçiligine aýratyn üns berilmelidir we turbo güýçlendirijini gurnanyňyzda ýokary arassalygyň saklanmagyna, hapalanmazlykdan we bolup biläýjek şowsuzlyklardan gaça durmalydyr.

1 ýyl

Habaryňyzy bize iberiň: