Turbo turbinaly jaýyň okuw belligi

Içki ýangyç hereketlendirijileriniň netijeliliginiň ýokarlanmagy, çykýan gazyň temperaturasynyň peselmegine sebäp boldy.Egzoz zyňyndylarynyň çäklerini bir wagtda berkitmek, zyňyndylara gözegçilik etmegiň has çylşyrymly usullaryny talap edýärbejergiden soňnetijeliligi, çykýan gazyň temperaturasyna gaty baglydyr.

Iki diwarly egzoz manifoldy weturbinaly jaýmetaldan ýasalan modullar 2009-njy ýyldan bäri benzin dwigatellerinde ulanylýar. Häzirki zaman dizel hereketlendirijilerinde hapalaýjy zyňyndylary we ýangyç harçlanyşyny azaltmak mümkinçiligini hödürleýär.Şeýle hem, guýma demir komponentleri bilen deňeşdirilende komponentleriň agramy we ýerüsti temperaturasy boýunça artykmaçlyklary hödürleýärler. Netijeler howa boşlugy izolirlenen gaz çykaryş ulgamlarynyň ulanylmagynyň guýruk turbasyndaky HC, CO we NOx zyňyndylarynyň azalmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezýär. Dwigateliň dizaýnyna, ulagyň inersiýa synpyna we hereketlendiriş sikline baglylykda, adaty çoýun egzoz manifoldy we turbinaly jaý bilen üpjün edilen esasy işleýiş ulgamy bilen deňeşdirilende 20-50% aralygy.

2-nji surat: Turbo güýçlendirijiniň işleýşini gowulandyrmak üçin howa akymyny we mehaniki gurluş ýüklerini simulirlemek üçin üç ölçegli hasaplama proseduralaryny ulanmak Turbo güýçlendirijiler tutuş hyzmat ediş döwründe zerur aýratynlyklary saklamalydyrlar.Bu maksat bilen, MTU howa akymyny we mehaniki gurluş ýüklerini simulirlemek üçin üç ölçegli hasaplama proseduralary bilen işleýär.

Optimallaşdyrylan EGR strategiýalarynyň ulanylmagy bilen, SDPF-de has ýokary NOx öwrüliş tizliginden peýdalanyp, hereketlendirijiniň NOx derejesinden ýokarlanmagyna ýol berilip bilner.Netijede, WLTP-de 2% -e çenli ýangyç tygşytlamak mümkinçiligi hasaba alyndy we dizel dwigatellerinde has tehnologiki kämilleşdiriş gaz çykaryjy gaz kanunçylygyny we bir wagtyň özünde CO2 zyňyndylaryny azaltmak üçin zerurdyr..B we käbir beýleki ýurtlarda Bütindünýä sazlaşdyrylan ýeňil ulaglaryň synag prosedurasy (WLTP) we hakyky hereketlendiriş zyňyndylary (RDE) çäkleri ýaly hökmany proseduralaryň gowulaşjakdygy şübhesiz.Bu berk proseduralaryň girizilmegi ulgamyň netijeliligini has-da gowulandyrmagy talap eder.DOC we dizel bölejik süzgüçinden (DPF) başga-da, geljekki hereketlendirijiler NOx saklaýjy katalizator ýa-da saýlama katalitik azaltmak ulgamy ýaly bejeriş enjamlaryndan soň NOx bilen enjamlaşdyrylar.

Salgylanma

Bhardwaj O. P, Lüers B, Holderbaum B, Kolbek A, Köfer T (red.), “ABŞ we EUB-de geljekde çykýan zyňyndy standartlary üçin SCR bilen innowasiýa, birleşdirilen ulgamlar”, 13-nji Halkara Ştutgart awtoulag we motor tehnologiýasy simpoziumy, Ştutgart , 2013


Iş wagty: 23-2022-nji maý

Habaryňyzy bize iberiň: